Ja, niżej podpisany /a/  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… TAK/NIE              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim w celu uczestnictwa w imprezie wakacyjnej OBÓZ W TEODOROWIE 2019. TAK/NIE              Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. TAK/NIE             …Kontynuuj Czytanie „OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW”