OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Kategorie Obóz

Ja, niżej podpisany /a/  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

TAK/NIE              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim w celu uczestnictwa w imprezie wakacyjnej OBÓZ W TEODOROWIE 2019.

TAK/NIE              Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

TAK/NIE              Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Słonecznikowej 1, kod pocztowy 05-825, tel. ….., mail: …………….
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/podopiecznego w imprezie OBÓZ W TEODOROWIE 2019 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom:

– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych (np. ubezpieczycielom);
  • podmiotom upoważnionym z mocy ustawy.
  • Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
  • Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie OBÓZ W TEODOROWIE 2019.

………….………………..                                            ………..………………….………………

      Miejscowość, data                                       Czytelny podpis rodzica/opiekun

1 zastanawiasię “OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.